Registracijos taisyklės

Registracijos taisyklės

Prieš pateikdami savo nuotrauką į šį tinklalapį, atidžiai perskaitykite registracijos sąlygas (toliau - sąlygos). Pateikdami savo nuotrauką į tinklalapį, Jūs pareiškiate savo sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nepateikite savo nuotraukų į tinklalapį bei nedalyvaukite PazintysXXX.com interneto vartuose. Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias sąlygas. Jei ir toliau naudositės tinklalapiu, po bet kokių šių sąlygų pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.

1. Apribojimai

Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio į tinklalapį pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris:
(1) pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
(2) sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
(3) būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
(4) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,
(5) grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba
(6) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus
(7) turėti daugiau nei vieną anketą
(8) Talpinti darbo skelbimus
(9) reklamuoti paslaugas ar prekes

Reikalavimai nuotraukoms:
- Mažiausiai vienoje nuotraukoje turi būti AIŠKIAI matomas ir atpažįstamas jūsų veidas
- Draudžiama talpinti gyvūnų, peizažų, piešinių, daiktų ir kt. atvaizdus
- Draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos
- Draudžiama talpinti nuotraukas su kitų tinklapių adresais
- Draudžiama talpinti nuotraukas vaikų iki 18 metų
- Draudžiama talpinti vienodas nuotraukas
- Draudžiama talpinti svetimas nuotraukas
- Draudžiama talpinti lytinius organus pagrindinėje nuotraukoje

2. Leidimas naudotis nepilnamečiams

Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapiu.

3. Uždraustas turinys

Jums draudžiama šiame tinklalapyje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be atitinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:

(1) programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą,
(2) prašymais arba reklama,
(3) nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,
(4) darbo ir reklaminių pasiūlymų talpinimas ir platinimas,
(5) privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija,
(6) dvigubas publikavimas arba masinis siuntinėjimas bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitos įžeidžiamo turinio publikavimas, siuntimas, pakrovimas, laikymas, pardavinėjimas arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami,
(7) talpinti duorodas ar kitaip reklamuoti kitas svetaines,
(8) prašyti pervesti pinigus į bankines sąskaitas,
(9) elgtis nepagarbiai, įĮžeidinėti kitus narius,

Vartotojas privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado PazintysXXX.com, kitiems Vartotojams ar tretiesiems asmenims, Vartotojui naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.
Vartotojo, užsiimančio svetainėje draudžiama veikla, registracija portale yra nedelsiant naikinama, o teisės aktų reikalavimų neatitinkanti Vartotojo portale patalpinta informacija nedelsiant ištrinama bei gali būti perduodama teisėsaugos bei kitoms kompetetingoms institucijoms.
Bet kuris asmuo, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti svetainės paslaugų teikėjui.
Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą pažinčių portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn. Apie pastebėtus teisės aktų pažeidimus svetainės paslaugų teikėjas informuoja teisėsaugos institucijas.
Svetainės administracija pasilieka teisę užrakinti arba pašalinti vartotojo nuotraukas, kurios neatitinka šios svetainės taisyklių ar svetainės formuojamo įvaizdžio. Vartotojai gali kelti asmenines atviro pobūdžio nuotraukas, tačiau jos turi būti užrakintos. Nuotraukos, kuriose pavaizduoti asmenys jaunesni nei 18 metų, bei nuotraukose, kuriose nesimato vartotojo ar jis matosi neaiškiai, bus iškarto pašalintos be išankstinio įspėjimo. Taip pat negalima kelti ir kelių vienodų nuotraukų.
Bet koks prisijungimas prie svetainės ne savarankiškai, o naudojant programinius kodus, taip pat HTML kodų ar bet kokių programinių skriptų naudojimas su tikslu gauti naudą, pakenkti svetainei ar jos nariams - yra draudžiamas ir tokio vartotojo profilis nedelsiant šalinamas, o apie pažeidimus, jei jie pagal LR įstatymus užtraukia administracinę ar baudžiamąją atsakomybę pranešama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

4. Turinio panaudojimo apribojimai

Šis tinklalapis yra PazintysXXX.com (čia nurodoma kaip "PazintysXXX.com", "mes", "mus" arba "mūsų") nuosavybė, ir yra jos tvarkomas. Joks turinys iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, pub-likuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra PazintysXXX.com autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra PazintysXXX.com nuosavybė arba PazintysXXX.com turi leidimus jiems naudoti.

5. Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės

Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors pub-likuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų PazintysXXX.com duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad PazintysXXX.com būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei PazintysXXX.com, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.

6. Nebaudžiamumas

Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti PazintysXXX.com, jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai "apsaugotas šalis") nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, kaštų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų kaštus), kylančių iš arba susijusių su šių taisyklių ir nuostatų nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.

7. Atleidimas

Jūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei Jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti PazintysXXX.com ir bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl bet kokio žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio Jūsų pateikto turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia žala arba nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio tinklalapio turinį. Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba galite turėti PazintysXXX.com, kylančias Jūsų pasinaudojimo arba/ir tęstinio naudojimosi šiuo tinklalapiu pasėkoje, nesvarbu, ar Jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, o taip pat panašiais statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.

8. Atsakomybės apribojimas

Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, PazintysXXX.com nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesiogius, netiesiogius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei PazintysXXX.com arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

9. Nutraukimas

PazintysXXX.com pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už šių taisyklių ir nuostatų arba įstatymų nesilaikymą, arba jei PazintysXXX.com taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsa-komybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes PazintysXXX.com turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai PazintysXXX.com nutraukia šio tinklalapio egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad PazintysXXX.com savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus paslaugų teikimą/naudojimąsi paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šio tinklalapio.
Vartotojui pažeidus puslapio taisykles, PazintysXXX.com administracija turi teisę panaikinti vartotojo anketą, taip pat uždrausti vartotoui lankytis ir naudotis PazintysXXX.com paslaugomis ateityje. Visos vėliau sukurtiamos anketos bus pašalintos negrįžtamai be atskiro įspėjimo.

10. Atsakomybė

Portalo administracija neatsako už mobiliojo ryšio operatorių trikdžius ir klaidas. PazintysXXX.com administracija neatsako už bloguose ir forumuose portalo narių talpinimos informacijos turinį.

11. Kredito kortelių turėtojų teisės

Visi elektroniniai atsiskaitymai turi turėti atitinkamas taisykles:
1) Prieš pirkdami perskaitykite taisykles įskaitant apie atsiskaitymo sistemą, pristatymą ir kitus mokesčius
2) jūs turite apsaugą nuo vagysčių
3) galite reikalauti grąžinimo, jei negavote savo prekės ar paslaugos
4) kažkas kitas naudojosi Jūsų kreditine kortele

Apmokėjimas ir pinigų gražinimas
1) PazintysXXX.com paslaugos yra mokamos. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumoka "PazintysXXX.com" už Mokamas Paslaugas Svetainėse nurodyta tvarka. "PazintysXXX.com" turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
2) Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad pasibaigus laikotarpiui, už kurį Lankytojas yra sumokėjęs siekdamas naudotis tam tikromis Mokamomis Paslaugomis (jeigu šis laikotarpis Lankytojo nepratęsiamas), Lankytojui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis ir dėl to Lankytojas gali netekti galimybės bet kokiu būdu naudotis tam tikromis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant galimybių pasiekti visą ar dalį Svetainėse prieinamo, ar tik pačiam Lankytojui prieinamo Turinio, praradimu, taip pat visos ar dalies savo asmeninės informacijos ar kito Turinio praradimu.
3) Dalis mokamų paslaugų yra prenumeratinio pobūdžio, PazintysXXX.com neatsako už tai, kad jūs nesinaudojat paslaugomis , bet nenutraukėt prenumeratos,
4) Apribojus ar sustabdžius Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainių teikiamomis Mokamomis Paslaugomis dėl kitų priežasčių nei šių Taisyklių pažeidimas, "PazintysXXX.com" įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos už kurias Lankytojas buvo sumokėjęs (išskyrus atvejus, kai Mokamų Paslaugų teikimas buvo apribotas ne dėl "PazintysXXX.com" kaltės bei atvejį nustatytą Taisyklių 3.4. punkte).

Privačių žinučių rašymas ir skaitymas;
Mokamo turinio naršymas;
Naudojimasis bet kokiomis kitomis mokamomis paslaugomis

Pirkėjas gali prašyti grąžinimo į savo VISA ar MASTERCARD per 14 dienų nuo pirkimo datos. Grąžinimas galimas tik šiais atvejais:
1) prekė ar paslauga nebuvo suteikta:
nebuvo prisijungta prie puslapio;
nebuvo susirašinėjama su kitais nariais ar/ir naudojamasi kitomis mokamomis paslaugomis;
2) gavote ne tą prekę ar paslaugą;
3) pardavėjas atšaukė užsakymą ir negrąžino jums pinigų;
4) kažkas kitas pasinaudojo Jūsų kreditine kortele;
5) Pinigainegrąžinami už prenumeratinius mokėjimus;
Jei mokėjimas atitinka nors vieną iš šių atvejų, jums bus grąžinta Jūsų išleista suma, o iš pardavėjo ši suma bus minusuota. Kitu atveju skaitoma, kad jūs naudojotęs mokamomis paslaugomis ir jums pinigai bus negražinami.

Pirkdami narystes kreditine kortele Jus aktyvuojate automatinius mokėjimus. Pasibaigus nustatytui terminui, jūsų narystė bus pratesta automatiškai 3/6/12 mėnesių ( priklausomai nuo Jūsų pasirinkto plano). Prenumeratą galite atšaukti bet kuriuo metu.

Cardinity prenumeratos nutraukimas
Centralpay prenumeratos nutraukimas
CentralPay pagalba

12. Susisiekite su mumis.

12.1. Klausimai, susiję su Privatumo politika, turėtų būti siunčiami:
Dating stars OU
Narva-5, Talinas, Estija
Registracijos numeris: 11918310
LT: +37065236290
LV: +37128155415
[email protected]

13. Atnaujinimai.

13.1. "PazintysXXX.com" turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo bet kurioje iš Svetainių. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėse.